Phòng In – Phát hành

Trưởng phòng: LÊ TRUNG HIẾU

  0236.3797869

 0905.655.889 – 0943.576.567

  lehieudng@gmail.com

 

Chuyên viên: NGUYỄN HỮU HIỀN

  0236.3797869

 0919.640.225

 

Chuyên viên: MAI QUỐC THỊNH

  0236.3797869

 0935.222.757

  mqthinh13@gmail.com