Phòng In – Phát hành

Phó Trưởng phòng: LÊ TRUNG HIẾU

  0236.3797869

 0905.655.889 – 0943.576.567

  lehieudng@gmail.com

Chuyên viên: LÊ THÀNH TRUNG

  0236.3797869

 0905.122.048 – 0905.722.048

  lethanhtrung59@gmail.com

 

Chuyên viên: NGUYỄN HỮU HIỀN

  0236.3797869

 0919.640.225