Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới

Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới

  • Tác giả: Jean Chevalier – Alain Gheerbrant
  • Khổ sách: 19 x 27 cm
  • Số trang: 1196 trang
  • Năm xuất bản: 2016
  • Tóm tắt nội dung:
    Đây là một công trình soạn thảo công phu của hai tác giả Jean Chevalier và Alain Gheerbrant với sự cộng tác của nhiều chuyên gia Pháp và các nước khác thuộc nhiều lĩnh vực do NXB Robert Laffont ấn hành lần đầu năm 1969, sau đó được tái bản...
    Xem thêm