Phòng Tổ chức – Hành chính

Trưởng phòng: LÊ VIẾT THƯƠNG

  0236.3797875

 0905.153.957

  viethuongnxbdn@gmail.com

 

Chuyên viên: LÊ THỊ HỒNG YẾN

  0236.3797875

  0988 52 54 50

  yenhongle2579@gmail.com