Phòng Tổ chức – Hành chính

Trưởng phòng: LÊ VIẾT THƯƠNG

  0236.3797875

 0905.153.957

  viethuongnxbdn@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng: LÊ TRUNG HIẾU

  0236.3797875

 0905.655.889 – 0943.576.567

  lehieudng@gmail.com