Phòng Kinh doanh

Trưởng phòng: LÊ TRUNG HIẾU

  0236.3797869

 0905.655.889 – 0943.576.567

  lehieudng@gmail.com

 

Chuyên viên: NGUYỄN PHI LONG

  0236.3797869

0905.457.458