Ban Biên tập


 

Phó Trưởng ban Ban Biên tập: NGUYỄN ĐỨC THẢO VY

0236.3797872

0905.757.806

thaovynguyenduc@gmail.com

————————————————————-

Thư ký Ban Biên tập: NGUYỄN THÙY AN

0236.3797873

annxbdanang@gmail.com

———————————————————–

Biên tập viên:

0236.3797871- 0236.3797873

  • VŨ THỊ TƯƠI
  • TRẦN VĂN BAN
  • NGUYỄN THỊ THANH THỦY