Ban Biên tập


Trưởng ban Ban Biên tập: TRẦN VĂN BAN

0236.3797871

 0978.393.788

 tranban.nd@gmail.com

————————————————————-

Thư ký Ban Biên tập: NGUYỄN THÙY AN

0236.3797873

annxbdanang@gmail.com

———————————————————–

Biên tập viên:

0236.3797872- 0236.3797873

  • VŨ THỊ TƯƠI
  • NGUYỄN ĐỨC THẢO VY
  • NGUYỄN THỊ THANH THỦY