Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Trưởng phòng: TRỊNH THỊ NGỌC QUỲNH

  0236.3797874

 0935.801.246

  quynhtrinh110790@gmail.com

 

Chuyên viên: LƯƠNG TÂM TRINH

  0236.3797874

 0905.889.048

  luongtamtrinh@gmail.com