Ban Giám đốc

Giám đốc: NGUYỄN THÀNH

0236.3797814

0905.143.108

nguyenthanhnxbdn@gmail.com

 

 

 

Phó Giám đốc : NGUYỄN KIM HUY

0236.3797823

0913.405.405

kimhuy1962@gmail.com