Ban Giám đốc

Giám đốc: TRƯƠNG CÔNG BÁO

  0236.3797814

 0913.416.444

  anhtruong93@gmail.com

 

 

Phó Giám đốc- Tổng Biên tập: NGUYỄN KIM HUY

  0236.3797823

 0913.405.405

  kimhuy1962@gmail.com