Ban Giám đốc

 

        Giám đốc: NGUYỄN THÀNH

        0236.3797814

        0905.143.108

        nguyenthanhnxbdn@gmail.com

 

        Phó Giám đốc: NGUYỄN THỊ QUỲNH LINH

        0236.3797823

        0989.230.459

        quynhlinhnguyen88@gmail.com